Algemene Voorwaarden VermogenInside B.V.

Artikel 1 Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Vermogeninside BV, gevestigd te Amstelveen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86971514 (′VI′). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door VermogenInside B.V. aangeboden diensten via de website www.vermogeninsight.nl.

Lees deze gebruiks- en algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zorgvuldig door voordat u de website gebruikt of bezoekt. Als u als abonnee van VI van haar diensten gebruik wilt maken (′abonnee′) dan dient u uitdrukkelijk deze voorwaarden te aanvaarden door het aanvinken van de tekst bij registratie op de website dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

1.2 De diensten die VI aanbiedt via VermogenInsight.nl houden geen beleggingsadvies in. Derhalve is geen vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 2 Dienstverlening

2.1 VI biedt via www.vermogeninsight.nl particulieren beleggers de mogelijkheid om door middel van een abonnement in een beveiligde omgeving onafhankelijk inzicht in de risico’s van hun effectenportefeuilles te krijgen.

2.2 De dienstverlening van VI bestaat uit het via de website aanbieden van een eigen klantenportaal. De abonnee kan via de eigen klantenportaal zijn gegevens invoeren (‘gebruikersinformatie’) en (effectenportefeuille) data uploaden (‘data’). VI  verwerkt de door de abonnee ter beschikking gestelde data op basis waarvan zij (markt)analyses, queries en zuivere vergelijkingsmaatstaven (‘analyse’) kan geven aan de abonnee.

2.3 VI streeft ernaar dat de informatie en de analyse die zij via de website of anderszins aan abonnees verschaft actueel, correct en volledig is. Niettemin kan VI niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan deze informatie en/of de analyse kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Verplichtingen abonnees

3.1 Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan zich als abonnee bij VI registeren.

3.1.1 De abonnee is verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en volledige bedrijfs- en/of persoonsgegevens en gebruikersinformatie. Het is de abonnee niet toegestaan om zich op naam van een derde te registreren;

 3.1.2 staat er voor in dat hij bevoegd is om van de website, eigen klantenportaal en diensten van VI gebruik te maken en dat hij bevoegd is tot het uploaden van aan effectenportefeuille(s) gerelateerde informatie en data;

3.1.3 zal zich gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige abonnee mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het zich houden aan en handelen in overeenstemming met deze voorwaarden;

3.1.4 geeft direct gevolg aan alle door of namens VI gegeven aanwijzingen die het gebruik van de website, het eigen klantenportaal of haar diensten betreffen;

 3.1.5 Is verantwoordelijk voor gebruik en geheimhouding van zijn logingegevens, en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen;

3.1.6 zal de website, het eigen klantenportaal en diensten van VI niet gebruiken in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 4 Vergoeding

4.1 Voor haar diensten brengt  VI de abonnee een vergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gekozen periode

4.2 De actuele abonnementsprijzen staan vermeld op www.vermogeninsight.nl. De genoemde bedragen zijn inclusief btw. Voor afgesloten abonnementen geldt dat de vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd is;

4.3 Op de dag dat de overeenkomst tot stand komt rust de betalingsverplichting op de abonnee;

4.4 Bij de totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag voor de eerste periode eenmalig betaalt in verband met identificatie van de abonnee. Voorts worden de verschuldigde bedragen geïncasseerd door middel van een door de abonnee afgegeven doorlopende machtiging;

4.5 VI  behoudt zich het recht voor de administratieve verwerking en uitvoering van de door de abonnee afgegeven doorlopende machtiging uit te besteden aan een derde;

4.6 Indien de abonnee in gebreke blijft met de tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, behoudt VI zich het recht voor de toegang tot de beveiligde omgeving van de website te blokkeren. Alvorens de toegang van de abonnee te blokkeren, wordt de abonnee door VI in gebreke gesteld;

4.7 Indien de abonnee ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, is de abonnee tevens verschuldigd 1% rente per maand vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. Daarnaast komen de kosten – zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk – die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn voor de rekening van de abonnee, met een minimum van €40,00.

Artikel 5 Verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens en wijzigingen

5.1 VI gebruikt en verwerkt de bedrijfs- en persoonsgegevens en gebruikersinformatie van abonnees in overeenstemming met haar privacyverklaring, die te vinden is op de website. De privacyverklaring maakt een integraal onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden stemt u automatisch ook in met de inhoud van de privacyverklaring en disclaimer.

5.2 Als abonnee bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in de bedrijfs- en persoonsgegevens en voor de juiste inhoud van de aan VI verstrekte bedrijfs- en persoonsgegevens. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in bedrijfs-en persoonsgegevens en/of van het gebruiken van gebruikersgegevens zijn voor rekening en risico van de abonnee.

Artikel 6 Duur en beëindiging dienstverlening

6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat via www.vermogeninsight.nl een aanvraag voor een abonnement is ingediend en de aanvraag wordt geaccepteerd en bevestigd door VI;

6.2 De overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde periode (jaar) of een onbepaalde periode (maand). Bij het aangaan van een jaarabonnement kan het abonnement tijdens het eerste jaar niet tussentijds worden beëindigd. Na het 1e jaar wordt de overeenkomst automatische verlengd met een jaar, maar bij opzegging zal het per einde maand worden beëindigd. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld zal worden gerestitueerd. Bij het aangaan een overeenkomst waarbij maandelijks wordt betaald, is het abonnement maandelijks opzegbaar. De overeenkomst eindigt dan per het einde van de maand van opzegging, met een maximum van 31 dagen;

6.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van minimaal 1 maand. De minimale looptijd van de overeenkomst wordt vermeerderd met het resterend aantal dagen van de maand waarin de overeenkomst is aangegaan. Dit betekent dat de looptijd van de eerste overeenkomst maximaal 1 maand en 30 dagen kan bedragen. Na het verstrijken van de voornoemde periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 maand;

6.4 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk/online plaats te vinden; onder schriftelijk wordt ook verstaan opzegging per e-mail. Opzeggingen worden altijd per email bevestigd. Als er geen opzeggingsbevestiging naar de abonnee is verstuurd, dan is de opzegging niet ontvangen door VI;

6.5 In aanvulling op mogelijke andere beschikbare (rechts)middelen, behoudt VI zich het recht voor om het gebruik door de abonnee van de website, het eigen klantenportaal en de diensten van VI met onmiddellijke ingang en zonder nadere opgave van redenen (tijdelijk of blijvend) stop te zetten en/of te beëindigen, indien de abonnee:

 6.5.1 in strijd met deze voorwaarden handelt of deze niet (volledig) naleeft;

6.5.2 handelt in strijd met enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden is of redelijkerwijs kan zijn;

6.5.3 op enige andere wijze onrechtmatig jegens VI en/of derde(n) handelt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 VI is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de website en/of de inhoud daarvan en/of het eigen klantenportaal en/of met de door VI verleende diensten, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website  zijn verbonden. VI is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derde(n), die op enigerlei wijze via de website kunnen worden aangeboden.

7.2 VI is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar abonnees, waaronder begrepen de door hen via de website ter beschikking gestelde bedrijfs- en persoonsgegevens, gebruikersinformatie, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

Artikel 8 Beschikbaarheid van de website en de faciliteiten

8.1 VI streeft naar een goedwerkend systeem voor de website en de faciliteiten die bedoeld zijn om continue, met uitzondering van werkzaamheden in verband met onderhoud en beveiliging, beschikbaar te zijn.

8.2 VI garandeert niet dat de website en de faciliteiten altijd beschikbaar zijn en/of correct functioneren. Tevens garandeert VI niet dat de servers waarop de website en de faciliteiten beschikbaar worden gesteld, vrij zijn van virussen, storingen of andere schadelijke elementen. VI  sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

Artikel 9 Vrijwaring

9.1 Iedere abonnee vrijwaart VI voor alle schade als gevolg van aanspraken van derde(n) ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derde(n) die verband houden met en/of voortvloeien uit het gebruik van de website, het eigen klantenportaal en de diensten.

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom

10.1 De website, het eigen klantenportaal en de door VI geleverde diensten bevatten informatie, gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan VI. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VI is het uitdrukkelijk niet toegestaan om deze materialen geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, of op enige andere wijze te (laten) gebruiken. De abonnee mag informatie op deze website en/of het eigen klantenportaal wel opslaan of afdrukken zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Is of worden één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal VI het ongeldige gedeelte van de voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

11.2 VI behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele voorwaarden zijn via de website te vinden. In een dergelijk geval zal VI abonnees hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien abonnees het gebruik van de website, het eigen klantenportaal en de diensten voortzetten na aanpassingen in de voorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. VI raadt abonnees aan om de voorwaarden via de website regelmatig te raadplegen.

Artikel 12 Herroepingsrecht

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zicht schriftelijk richten tot VI. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de dagelijks verschuldigde kosten die zijn gemaakt gedurende deze periode voor zijn rekening.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle met VI. gesloten overeenkomsten alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing;

13.2 Door gebruik te maken van de website, al dan niet door het registreren als abonnee, waarbij de abonnee uitdrukkelijk aangeeft met deze algemene voorwaarden in te stemmen, gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden die daarop van toepassing zijn. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn de algemene voorwaarden tevens te raadplegen op de website www.vermogeninsight.nl

"Risicoloos beleggen bestaat niet, verstandig beleggen wel."

Begin vandaag nog met
VermogenInsight